Muzeum Drezdenko

 • Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: muzeumdrezdenko.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Ewa Kułakowska Plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: muzeumdrezdenko@interia.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:


10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum
Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, z którym można się
kontaktować: 

I. pisemnie: Plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko,

II. E-mail: muzeumpuszczy@onet.pl,

III. tel. (0-95) 762 09 48.


2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MUZEUM, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres
poczty elektronicznej kontakt@smart-standards.com lub pod numerem
tel. +48 602 24 12 39


3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

I. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

II. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

III. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

I. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;

II. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Biblioteką.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.


7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:

I. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;

II. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

III. prawo
do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były
zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku 16 

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

IV. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

V. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

VI. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przy
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.


10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.


11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.


13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w
godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.11. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w związku z monitoringiem wizyjnym

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) informujemy:


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z
NAMI SKONTAKTOWAĆ?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i
Noteckiej w Drezdenku, z którym można się kontaktować:

I. pisemnie: Plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko,

II. E-mail: muzeumpuszczy@onet.pl,

III. tel. (0-95) 762 09 48.


Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MUZEUM, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres
poczty elektronicznej kontakt@smart-standards.com lub pod numerem
tel. +48 602 24 12 39


W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?


Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego
stanowi:

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora w
postaci zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zapewnienia
zachowania w tajemnicy informacji niejawnych lub poufnych.


Celem monitoringu jest zapewnienie:

a. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MUZEUM, w tym
pracowników, klientów i innych osób;

b. ochrony mienia;

c. zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych lub poufnych.

Uzyskane dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów.


Monitoringiem wizyjnym objęty jest wyłącznie obszar siedziby MUZEUM. Przez
obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek, bramy
wjazdowe, otoczenie budynku, wejścia/wyjścia z budynku, niektóre
korytarze i klatki schodowe. Przy wejściu/wjeździe na teren MUZEUM
znajdują się tablice informacyjne zawierające piktogram
informujący o monitoringu wizyjnym prowadzonym na obszarze MUZEUM z
wersją skróconą niniejszej klauzuli. Pełna klauzula informacyjna
znajduje się także na stronie internetowej MUZEUM w zakładce RODO.
W miejscach funkcjonowania monitoringu umieszczone są piktogramy
informujące o monitoringu.


Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane
na rejestratorze danych i usuwane automatycznie po czasie nie
dłuższym niż 3 miesiące od nagrania obrazu. Po tym okresie
zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane tj. całkowicie
i bezpowrotnie zniszczone, chyba że stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą stanowić taki dowód. Kolejne dane są
zapisywane na danych już zapisanych począwszy od najstarszych.


Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku 23
Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku dla celów
dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system
monitoringu wizyjnego, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i
zdrowiu osób w nim przebywających oraz mieniu na wniosek kierownika
jednostki/komórki organizacyjnej oraz organów uprawnionych na
podstawie odrębnych przepisów prawa. Każdorazowe zabezpieczenie
zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na
pisemny wniosek złożony do Administratora Danych. W przypadku, w
którym nagrania obrazu stanowią dowód w sprawie w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa przez upoważnione organy lub gdy
Dyrektor MUZEUM powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.


Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.


W przypadkach prawem przewidzianych w związku z przetwarzaniem przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych z
wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. W razie
niemożności spełnienia żądania, Administrator poinformuje
Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.


Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO mogą
Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2.

12. Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu społecznościowego
Facebook


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – Facebook

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z
NAMI SKONTAKTOWAĆ? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, z którym
można się kontaktować:

I. pisemnie: Plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko,

II. E-mail: muzeumpuszczy@onet.pl,

III. tel. (0-95) 762 09 48.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MUZEUM, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres
poczty elektronicznej kontakt@smart-standards.com lub pod numerem
tel. +48 602 24 12 39 Pani/Pana dane przetwarzane są w celach i na
podstawie:

a. prowadzenia fanpag’u – realizacja umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielaniu
odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa informacje i komentarze
oraz kontakt z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności serwisu Facebook– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

c. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na informowaniu o
jego aktywności, promowanie usług organizowanych lub w których
bierze on udział – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu
statystyk korzystania z usług, funkcjonowania, popularności,
sposobu korzystania z fanpag’a – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za
które uznaje on w szczególności możliwość dochodzenia i obrony
roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.


Możemy przetwarzać następujący zakres Pani/Pana danych osobowych:

− identyfikator Facebooka, zawierający zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie
profilowe,

− dane identyfikacyjne, wizerunki oraz inne udostępnione na prywatnym
profilu i serwisie fotograficznym Instagram,

− treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmów prowadzonych przez
aplikację Messenger.


Pani/Pana dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z
fanpage’u Administratora, przekazywane za pośrednictwem
komunikatora Messenger lub serwisu Instagram mogą być dostępne dla
administratora tego portalu – tj. Facebooka. Informujemy, że
administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z
fanpage, komunikatorem Messenger oraz serwisem Instagram, jest
podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych
może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne
podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu o własne
postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje
zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage, z których
każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można
powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych
przez Facebook, a który zostanie pobrany i przetworzony z chwilą
otwarcia fanpag’a. Wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach
zamieszczanych na fanpage oraz w serwisie Instagram mogą być
również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji
międzynarodowych. Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im.
Franciszka Grasia w Drezdenku 25 Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej
celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest
Pani/Pan aktywnym użytkownikiem lub do czasu zgłoszenia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w
postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich
usunięcia. Jeśli nie jest pani/Pan w stanie usunąć określonego
komentarza może Pani/Pan zwrócić się o to z prośbą do nas.
Zawsze może Pani/Pan zrezygnować z „obserwowania” lub
„polubienia” fanpage’u Administratora, może Pani/Pan także
zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora, własne
okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu
Facebook. W przypadkach prawem przewidzianych ma Pani/Pan prawo
dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiada Pani/Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z Administratorem danych. Administrator może
zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie
techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Pani/Pana wniosek
informacji lub komentarza zawierającego dane osobowe). Podanie
danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania
danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności
(takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania
się przy użyciu komunikatora Messenger). Informujemy, iż Pani/Pana
dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty lub w inny
sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej,
kontakt telefoniczny), są przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam
przekazane. Podanie danych jest warunkiem utrzymania komunikacji.


ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Każdy ma prawo:
1) zgłosić do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
2) wystąpić do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej; 
3) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu polegającego w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Żądanie musi zawierać:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, które mają być dostępne cyfrowo;
3)  wskazanie dogodnej formy alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki,  nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem. Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazaną w żądaniu.
Jeżeli Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, powiadamia niezwłocznie osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszalności integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Skarga na brak zapewnienia dostępności cyfrowej

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku w sprawie braku zapewnienia dostępności cyfrowej. Skarga rozpatrywana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko.

Skargę można złożyć osobiście w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku lub przesłać na adres: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia, plac Wolności 11, 66-530 Drezdenko, lub przesłać na e-mail: muzeumpuszczy@onet.pl. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77  00-950 Warszawa.


Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej


Każdy ma prawo do poinformowania Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w muzeum, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem do Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. Przykładowy wzór wniosku:                                                                                                                                       
/dane kontaktowe wnioskodawcy/ /miejscowość, data/Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej

im. Franciszka Grasia w Drezdenku         

pl. Wolności 11

66-530 DREZDENKO


                                                                         
Wniosek
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

1. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
2. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
3. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (lub wpisać nie dotyczy).

       

/podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego/


Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku albo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni a podmiot publiczny niezwłocznie powiadomił wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazał nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności z uzasadnieniem swojego stanowiska oraz z określeniem zapewnienia dostępu alternatywnego. 
Wniosek można złożyć osobiście w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, pl. Wolności 11, 66-530 Drezdenko, lub przesłać na e-mail: muzeumpuszczy@onet.pl

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, jeżeli Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku nie zapewniło wnioskodawcy dostępności:

1) w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności i w sposób określony we wniosku;
2) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności po powiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i wskazanym nowym terminie;
3) z powodów określonych w zawiadomieniu, informującego wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępu w sposób określony we wniosku i wskazaniu zapewnienia dostępu alternatywnego.

Skargę na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku wnosi się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły odpowiednio wyżej wymienione terminy określone  lub wskazane w powiadomieniu lub od otrzymania zawiadomienia.

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone we wniosku o zapewnienie dostępności,  z tym, że załączenie do skargi kopii wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności jest wystarczające w zakresie wskazania bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną, wskazania sposobu kontaktu z wnioskodawcą oraz wskazania preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.


Deklaracja dostępności

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumdrezdenko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Część plików nie posiada warstwy tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.01.2023 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: muzeumpuszczy@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 762 09 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia, pl. Wolności 11, 66-530 Drezdenko.

W skład muzeum wchodzą dwa budynki:

  1. Spichlerz, w którym mieszczą się ekspozycje: historyczna (parter), etnograficzna (1. piętro) i przyrodnicza (2. piętro). Prowadzą do niego dwa wejścia – wrota od strony ulicy oraz drzwi boczne. Ze względów architektonicznych budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – nie ma w nim windy ani podjazdów, zaś komunikacja między kondygnacjami odbywa się schodami.

  2. Domek, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjne oraz punkt obsługi zwiedzających. Do budynku prowadzi wejście usytuowane wewnątrz podwórza, przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Ze względów architektonicznych w muzeum nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Skip to content